thành phố quy nhơn thuộc tỉnh nào

thành phố quy nhơn thuộc tỉnh nào